Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Muselet. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van Muselet, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Muselet.nl verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van Muselet zijn vrijblijvend. Muselet behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien je niet tevreden bent over een artikel kun je de niet aangebroken dozen of flessen retourneren aan Muselet en ontvang je de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Je dient zelf zorg te dragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Muselet, deze kosten komen voor rekening van de klant. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van jouw bestelling.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlandse B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Muselet verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn via Flespakket of direct met PostNL.

Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. 

Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland en België.

De bestelde goederen worden direct verzonden wanneer voor 16:00 uur besteld is en wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn. Anders de daarop volgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij Muselet binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 1 werkdag kunnen worden geleverd nemen wij contact met je op.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Muselet overschreden wordt, zal Muselet de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om de order te annuleren, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Muselet te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Muselet het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Muselet. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Muselet kunnen worden uitgesloten.

Muselet is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transport vertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op onderstaand adres. Muselet  zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Muselet zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Muselet. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Muselet deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Muselet, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Muselet. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Muselet, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die 1 x per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn te allen tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de actie codes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.

Afnemers en bezoekers van Muselet.nl dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door de Muselet geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Muselet is een handelsnaam van Multi Online Shops. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Muselet is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Muselet, Lemelerberg 27, 2402 ZN  te Alphen aan den Rijn.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 86264761.